Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Huid- en oedeemtherapie J.C. Rottier

De Praktijk
De praktijk voor Huid- en oedeemtherapie is gevestigd aan de Raadhuisstraat 22 te Doetinchem. Mijn praktijk bevindt zich op de beganegrond bij de Apotheek. U hoeft zich niet te melden en kunt direct plaatsnemen in de wachtkamer van de apotheek.

Bij het niet tijdig afzeggen (binnen 24 uur) of niet nakomen van een afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdregistratie vindt plaats op het moment dat u heeft gebeld.

Rechten en plichten
Wanneer een huidtherapeut u handelt ontstaat er een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Hierbij is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van kracht. In de WGBO is een aantal rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u recht op het krijgen van informatie in begrijpelijke taal. De huidtherapeut dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren.

Naast deze rechten heeft u ook een aantal plichten. Zo dient u de huidtherapeut goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van uw problematiek. Een andere belangrijke plicht is de betalingsplicht. Tenslotte heeft de huidtherapeut het recht o niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag zij weigeren een behandeling uit te voeren.

Klachtrecht
Huidtherapeuten moeten als paramedische beroepsbeoefenaren voldoen aan de eisen die aan paramedici zijn gesteld. De Wet Klachtrecht cliënten zorgsector is op hen van toepassing. Om hier invulling aan te geven is de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten sinds 1 januari 2003 aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Het secretariaat van de KCP is ondergebracht bij het Nederlands Paramedisch Instituut in Amersfoort.

Betalingsvoorwaarden
De behandeling vindt plaats op rekening. De tarieven voor de aangeboden behandeling kunt u vinden op onze website www.huidtherapie-doetinchem.nl. Er wordt altijd een minimum van 15 minuten in rekening gebracht.

Na ontvangst van uw factuur dient u deze binnen 14 dagen te voldoen op rekeningnummer die u vindt op de factuur op naam van Huidtherapie J.C. Rottier te Doetinchem. Vermeld bij betaling altijd het factuurnummer. U kunt uw factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De patiënt (of ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger) blijft verantwoordelijk voor betaling. Voor sommige behandelingen ontvangt u geen factuur, deze worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Bij verzuim of het niet tijdig voldoen van uw rekening is Huidtherapie Doetinchem gerechtigd om over de verschuldigde hoofdsom, of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens ben ik  gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) worden bij u in rekening gebracht.